Úplata za předškolní vzdělávání

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ZDE

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání na částku 300,-/měsíčně. V červenci je částka snížena na 150,- a v měsíci srpnu se nehradí. Školné nehradí pouze děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou docházku (tzn. děti, které během roku dovrší 6 let) a děti s odkladem školní docházky.

Školné je možno uhradit na celý školní rok - celková suma je v tomto případě 3150,-. Měsíční či roční úhrada je vždy poukazována na účet 181214955/0300 pod variabilním symbolem, který je stejný jako VS při platbě stravného, SS: 001. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení dítěte a poznámku "školné" → např. Novák, školné. 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná vždy k 15. dni měsíce, tzn. 15. 9, 15. 10. atd. 

Dojde-li během školního roku k přeplatku či je rodiči zaslána mylná platba, jsou zaslané částky poukazovány zpět na účet odesílatele vždy až po vyúčtování celého školního roku (listopad, prosinec).

Potvrzení o úhradě školného podávaného k daním dostávají rodiče dětí vždy od konce ledna příslušného roku