Provozní řád

 

 

 

Provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Lelekovice 2023 – 2024

 

 

 1. Vymezení činnosti

ŠJ zabezpečuje stravování pro děti MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ, ZŠ a děti z Dětské skupiny Pivoňka (dále jen Pivoňka).

 

 1. Výdej při absenci

V případě náhlého onemocnění dítěte se oběd vydává za zvýhodněnou cenu (neplatí pro Pivoňku) pouze první den nemoci

 • pro MŠ od 10,45 do 11,15 hodin ve ŠJ
 • pro ZŠ od 11,00 do 11,20 hodin ve výdejně na ZŠ

Odběr obědů za tuto cenu po další dny nepřítomnosti strávníka není povolen.

 

Strava vydaná do čistých jídlonosičů je určena k přímé spotřebě, nelze ji uchovávat. Po odebrání domů již personál kuchyně/výdejny nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost pokrmu.

 

 1. Čipy

Ve školní jídelně na ZŠ je zaveden systém identifikačních čipů. Čip platí celou školní docházku ve ŠJ Lelekovice. Prvňáčkům a nově přijatým dětem bude vydán čip na základě vyplněné přihlášky a záloze 121, Kč u vedoucí školní jídelny v budově MŠ. Při ztrátě i poškození čipu musí strávník v kanceláři ŠJ změnu nahlásit a zakoupit si nový.

 

 1. Přihlášení a odhlášení ke stravování

Strávníci jsou evidováni na základě přihlášky, kterou odevzdali vedoucí ŠJ. Při odchodu ze školky/školy v průběhu roku nebo při trvalém odhlášení ze stravování je zákonný zástupce dítěte povinen dítě odhlásit písemně na příslušném formuláři školní jídelny. Výjimkou jsou pouze děti, které ukončují docházku na MŠ a ZŠ (5. třída). Tito budou na konci školního roku vyřazeni ze stravování automaticky. Stávajícím dětem s kreditem bude přihlášeno stravování dle šablony od zahájení nového školního roku (MŠ přesnídávka + oběd + svačinka, ZŠ obědy).

 

 1. Odhlášení a přihlášení stravy

V pondělí lze odhlásit stravu do 8,00 hodin na tentýž den (SMS, nebo e-mailem).

Odhlašování a přihlašování stravy na další dny je možno provést nejpozději do 10,00 hodin předešlého pracovního dne, poté je již počet porcí uzavřen:

 

 

 1. Poplatek za stravování

Poplatek je stanoven finančním limitem podle vyhlášky č. 272 ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

MŠ                  3 - 6 roků celodenní               40 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

MŠ                  7 roků celodenní                    50 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

ZŠ                   7 - 10 roků                             30 Kč (oběd)

ZŠ                   11 - 14 roků                           34 Kč (oběd)

Zaměstnanci                                                  42 Kč (oběd)

 

 

Pivoňka          od 2 roků                                104 Kč celodenní stravování vč. režie

(přesnídávka 27,-Kč + oběd 58,- Kč + svačina 19,- Kč)

 

Do kategorií jsou strávníci zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.

Děti mateřské a základní školy, které dovrší věku 7 a 11 let v průběhu školního roku (od 1. 9. 2023

do 31. 8. 2024), platí již celý školní rok částku stanovenou dle příslušné věkové kategorie (příloha č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb.)

 

 

 1. Způsob úhrady stravy

Platby provádějte na účet 232 80 96 77 / 0600.
Musí být uvedeno jméno dítěte a variabilní symbol.

Pokud není uveden správný příp. žádný variabilní symbol, nebude platba přiřazena.

První platba musí být uhrazena během srpna (nejpozději do 20. 8. 2023).

Přeplatky stravy budou vráceny na konci školního roku.

 

 

Výše měsíčních záloh:

věk dítěte       částka

MŠ                  3-6                    880 Kč

MŠ                  7                      1100 Kč

ZŠ                   7-10                  660 Kč
ZŠ                   11-14                748 Kč

Zaměstnanci                            924 Kč

Pivoňka                                  2288 Kč

Lze zaplatit jednorázově i vyšší částku – za rok, čtvrtletí apod.

 

 

 1. Cena za neodebranou stravu v MŠ a ZŠ

Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby bylo jídlo vydáno.

Při onemocnění, o prázdninách a ředitelském volnu není možno odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravin pouze první den nemoci/nepřítomnost (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9).

Pokud strava další dny nepřítomnosti nebude odhlášena, bude účtována k ceně potravin i cena za režijní náklady, tj. + 64,- Kč, o kterou se navýší cena výdajů za potraviny dle věkové kategorie.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 

 

 1. Vydávání obědů

Oběd na ZŠ bude vydán pouze na základě platného čipu. V případě nulového konta, příp. nepřihlášení nelze stravu odebrat.

Pro MŠ platí povinnost mít vždy přihlášenou stravu, dítě bez zaplacené nebo nepřihlášené stravy nemůže být k pobytu přijato.

 

 

 1. Alergie a dietní stravování

Školní jídelna připravuje běžnou stravu dle jídelního lístku. Dietní stravování neposkytuje.

Dle směrnice 1169/2011EU jsou u každého pokrmu uváděny obsažené alergeny.

 

 

 1. Termíny dodání obědů do Pivoňky

Kopírují pracovní dny MŠ. Nevaří se o víkendech, státních svátcích, letních prázdninách…

 

 

 1. Kontrola stravy

V MŠ i ZŠ je zajišťována stravovací komisí.

Připravovaná jídla splňují nutriční doporučení MZ ČR.

 

 

 1. Kontakty

Email: jidelna.lelekovice@volny.cz

SMS: 737 107 508

Hlavní 13, 66431 Lelekovice

 

S účinností od 1. 9. 2023 v Lelekovicíc

 

                 Hana Mikaušová                                                          Mgr. Táňa Nečasová                         

  ředitelka MŠ a ZŠ                                                                 vedoucí ŠJ