Co nabízíme

  • výchovně vzdělávací program podporující i environmentální výchovu
  • logopedickou péči speciálního pedagoga přímo v mateřské škole
  • vstřícnou spolupráci s rodiči, pestrou vzdělávací nabídku, respektování potřeb dětí
  • prostornou, členitou a zrevitalizovanou zahradu, ze které je možné vyjít na procházky přímo do blízkého lesa
  • pestré akce a kulturní program (divadla, výlet, návštěvy center pro další vzdělávání dětí apod.)
  • setkávání na společných akcích pro děti a rodiče – např. odpolední tvoření, keramika, zahradní slavnost
  • konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků (před zápisem do ZŠ)
  • projekt: Personální podpora MŠ Lelekovice II (viz níže)

Projekt (název, registrační číslo):

Personální
podpora MŠ Lelekovice II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014151

VÝŠE
PODPORY –
444 891,00 Kč

„Tento projekt je
spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9.2019

Předpokládané datum ukončení projektu.
31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících):
24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci
následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do
ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a
veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem
projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj
a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.